Voorwaarden

Toepasbaar op zowel de bruidsparen die Bruiloftvideograaf.nl gebruiken, als de videografen die registreert zijn op de website.

Bruiloftvideograaf.nl behoudt ten alle tijde het recht om de voorwaarden te wijzigen. Indien er wijzigingen plaatsvinden dan zullen de deelnemende videografen hiervan op de hoogte worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden om hier akkoord mee te gaan en zicht uit te schrijven.

Bruiloftvideograaf.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade/inbreuk op privacy uit de geleverde video’s door de videografen.

Bruiloftvideograaf.nl gaat er vanuit dat de videograaf toestemming heeft gekregen van het bruidspaar om de video te mogen gebruiken ter promotie.

Bruiloftvideograaf.nl behoudt zich het recht voor om frauduleus lijkende deelnames uit te sluiten, frauduleus lijkende videografen en kwalitatief slechte videografen te verwijderen van de website.

Hier valt onder andere:
- Videografen die bruidsparen vragen niet Bruiloftvideograaf.nl op de hoogte te brengen van hun keuze om daarmee de commissie te kunnen ontlopen
- Videografen die relatief gezien slecht en onprofessioneel werk leveren/hebben geleverd
- Indien het vertrouwen tussen 1 of meer videografen en Bruiloftvideograaf.nl wordt geschaad.

Bruiloftvideograaf.nl is geen reactie verschuldigd, indien een videograaf wordt verwijderd van Bruiloftvideograaf.nl. Uiteraard streven wij ernaar om dit wel te communiceren.

Bruiloftvideograaf.nl behoudt zich het recht om bruidsparen en videografen, die hun gegevens hebben ingevuld op de website, te informeren over aanbieden, acties via email en telefoon. Dit zal nooit meer dan 1 keer per week worden gedaan. Bruiloftvideograaf.nl biedt altijd de mogelijkheid via een opt out, uit te schrijven.

Bruiloftvideograaf.nl heeft het recht om de Dienst en haar Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Bruiloftvideograaf.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en videografen indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Bruiloftvideograaf.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Bruiloftvideograaf.nl heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Bruiloftvideograaf.nl proberen videografen daarvan op de hoogte te stellen. Het is niet mogelijk om alleen voor videografen van een bepaalde aanpassing af te zien. Bruiloftvideograaf.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bruiloftvideograaf.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Bruiloftvideograaf.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door Bruiloftvideograaf.nl worden opgeschort, dan wel deze Overeenkomst voor de toekomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Bruiloftvideograaf.nl zal zich inspannen videografen over de verwachte duur van de overmacht te informeren.

Bruiloftvideograaf.nl behoudt zicht het recht om namen van videografen en video’s met naamsvermelding te gebruiken voor promotieactiviteiten. Dit zal echter altijd in overleg gaan met de betreffende videografen. Het doel is uiteindelijk om samen klanten te genereren.

Videografen kunnen altijd zonder enige opgaaf van reden hun account laten verwijderen bij Bruiloftvideograaf.nl

Bruiloftvideograaf.nl streeft er naar de video’s willekeurig te tonen in het zoek videograaf scherm.

De videograaf vermelding van de Bruiloftvideograaf gaat op basis van een jaarlijkse bijdrage van 50 euro en 75 euro commissie per geleverde boeking. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.